Om Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda och socialt missgynnade barn. Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk art snarare än medicinisk och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell och motorisk träning. Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och hon lyckades över förväntan.

Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Hon frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika väl på normala barn. Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.

Om Montessorimetoden

Barn lär sig själva!
Denna enkla sanning var Maria Montessoris drivkraft då hon arbetade med att utveckla barnets självskapande process. 1896 doktorerade hon i medicin vid Roms universitet. På Roms psykiatriska barnklinik började hon iaktta barns utveckling om de får stimulans på maximalt sätt. Hennes praktiska iakttagelser ledde till analyser av hur barn skapar strategier för att ta sig an sin tillvaro utifrån det de hittar i sin nära omgivning.

I början på 1900-talet arbetade hon med att leda en barnverksamhet i Roms fattigkvarter. Där fick hon möjlighet att praktisera sina studier och denna förskola fick snabbt internationell uppmärksamhet.

Dagens skola har influerats mycket av Montessoripedagogiken. Den läroplan som den svenska skolan idag arbetar efter – Lpfö 98 – grundar sig faktiskt till stora delar på Maria Montessoris tankar om hur barn tillägnar sig kunskap. Hon menade att barns inlärning fungerar bäst då den knyter an till barnets individuella utvecklingsstadier, de så kallade sensitiva perioderna.

Maria Montessori utvecklade olika material för praktiska, sinnestränande och intellektuella övningar, som även idag används. I förskolan används pedagogiken till att observera barnet för att kunna ge adekvat och konkret handledning, för att sen i grundskolan och upp i åldrarna succesivt gå över till det mer abstrakta utforskandet.

Maria Montessori talade om ”The Cosmic Education” som är en kronologisk tvärstudie av människans, djurens, växternas och världens samband. Hon menade att utan förståelse för dessa samband finns små möjligheter till fred i världen.

Läs mer här>>

Litteraturförslag

Barnasinnet, Maria Montessori, Mac Book Förlag, Box 1412, 17127 Solna

Från barn till vuxen, Maria Montessori, Mac Book Förlag

Montessori och barns arbete, Lena Hanson, Esselte Studium.

Barndomens gåta, Maria Montessori, Bonnier Fakta

Montessoripedagogiken i vår tid, Paula Polk, Lillard

Montessoritidningen, Svenska Montessoriförbundet, Kungsgatan 69, 112 27 Stockholm, Tel. 08-6539286

Montessoripedagogik i förskola och skola, Kristina Skjöld och Mari Bröderman Smeds

Följ barnet, Nina Hedlund, Mac Book Förlag

 

 

 

Maria Montessori historik 1Maria Montessori historik 2